Ysgol y Borth

Ysgol y Borth

Tyddyn Tô

Porthaethwy

Ynys Môn

LL59 5DS

Ffon / Phone: 01248 713000

Ebost / Email: pennaeth.borth@anglesey.gov.uk

Mr Alan Macdonald BEd NPQH

Pennaeth / Headteacher

 

Agorwyd Ysgol y Borth yn 1976. Daw mwyafrif y plant o'r stadau tai sy'n amgylchynnu'r ysgol  Teithiai rhai plant o bentrefi cyfagos Llansadwrn a Rhoscefnhir ac hefyd daw ychydig o ardaloedd eraill y tu allan i ddalgylch yr ysgol. Daw rhai plant o amrywiol wledydd a'u rhieni yn astudio dros dro yn y Brifysgol ym Mangor neu yn Ysbyty Gwynedd. Felly mae'r ysgol yn gwasanaethu cymuned eang ag iddi amrywiaeth ieithyddol a chymdeithasol.

Bydd y diwrnod ysgol rhwng 9-3.15 ar gyfer yr Adran Iau a rhwng 9-3 o'r gloch ar gyfer Adran y Babanod. Byddwn yn derbyn plant unwaith y flwyddyn ar ddechrau Medi, sef y Medi ar ôl penblwydd y disgybl yn bedair oed a gwneir y gorau bob amser i sicrhau bod pob plentyn yn teimlo yn rhan o deulu'r ysgol.

Yn ystod ei gyfnod yn yr ysgol ceisiwn sicrhau bod pob disgybl yn datblygu i'w lawn potensial , yn cael ei gyflwyno i'r etifeddiaeth Gymreig ac yn tyfu fel aelod llawn o'r gymdeithas aml-ddiwylliannol sy'n prysur newid.

Ysgol y Borth was opened in 1976. Most of the children come from the immediate catchment area of housing estates surrounding the school. Some children travel from the surrounding villages of Llansadwrn and Rhoscefnhir as well as some from other areas outside the school's catchment area. Some children are from other countries with their parents studying at the University in Bangor working in Ysbyty Gwynedd. The school, therefore, services a linguistically and socially varied community.

The school day is between 9 - 3.15 for the Junior Department and between 9 - 3 pm. for the Infant Department. Children are admitted once a year, at the beginning of September, or the September immediately after the child's fourth birthday, and we do our utmost to ensure that the child feels settled and part of the school community.

During the child's time at Ysgol y Borth, we strive to ensure that every pupil develops to his potential, is introduced to the Welsh heritage and matures as a full member of the constantly changing multi-cultural society.

Nod yr ysgol yw:


“Creu sefyllfaoedd a chyflenwi adnoddau â fydd yn galluogi pob plentyn i dyfu’n bersnoliaeth lawn, i ddatblygu ac ymarfer ei holl ddoniau yn ôl oedran, gallu a diddordeb, ac yna ei gymhwyso i fod yn aelod cyfrifol  o gymdeithas ddwyieithog gyda’r  gallu i gyfrannu iddi a derbyn oddi wrthi gan fyw mewn heddwch a chytgord ag eraill.”

The school’s aim is:


“To create situations and provide resources that enable all pupils to grow into complete personalities, using and developing their talents according to their age, ability and interest, and preparing them to be responsible members of a bilingual society, who can contribute to it and gain from it and live in peace and harmony with others.”

©Hawlfraint Ysgol y Borth / ©Copyright Ysgol y Borth